Vitajte na stránkach vybraných služieb Integrovaného systému služieb Centra vedecko-technických informácií SR.

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky pripravilo IKT infraštruktúru v rámci projektu Dátové centrum pre vedu a výskum (DC VaV). Licencie vedecko-technických softvérov sú v CVTI SR poskytované ako softvérové služby:

A) MATLAB 
Moduly MATLABu vrátane integrovaného programového prostredia a programovacieho jazyka štvrtej generácie MATLAB boli zaobstarané v rámci projektu DC VaV. Systém MATLAB je vhodný aj pre zložité vedecko-technické výpočty, modelovanie, návrhy algoritmov, simulácie (aj dynamických systémov podporujúce metodológiu Model-Based Design), výpočtovú biológiu (vrátane modelovania, simulácií a analýzy biochemických reťazcov, čítania, analýzy a vizualizácie údajov z oblasti molekulárnej biológie a génového inžinierstva), analýzu údajov (vrátane štatistickej analýzy, modelovania a možnosti vývoja algoritmov pre štatistiku), pre prezentáciu dát, meranie a spracovanie signálov, obrazov a videí, návrhy riadiacich a komunikačných systémov a paralelné výpočty.

Prostredie podporuje zadávanie príkazov cez príkazový riadok, spúšťanie príkazových skriptov, tvorbu vlastných funkcií a modelovanie zložitejších systémov grafickým spojením blokov a zároveň podporuje automatickú tvorbu dokumentácie z vytvorených skriptov vrátane grafických výstupov.

Za portálom MATLAB sa skrýva výpočtový klaster s implementovaným systémom MATLAB 2014a, ktorý poskytuje možnosť spracovávať paralelné procesy na 96 procesorových jadrách. K dispozícii je aj úložisko pre vygenerované dáta a možnosť odlaďovania alebo spúšťania úloh interaktívne cez terminálový server alebo rozsiahlych úloh dávkovým spôsobom.

Implementácia obsahuje takmer úplnú ponuku modulov MATLABu. Táto implementácia systému MATLAB v DC VaV je pripravená pre akademickú obec a CVTI SR umožňuje použitie modulov MATLABu v širokom spektre prírodovedných a technických, ale aj iných odborov. 

B) SAS
SAS (Štatisticko-analytický systém) je softvér pre analýzy - sada modulov SAS dokáže dolovať, meniť, spravovať a získavať dáta z rôznych zdrojov a vykonávať nad nimi pokročilé štatistické analýzy. SAS je vysoko profesionálny analytický softvér, ktorého služby v oblasti analýzy dát a vyťažovania skrytých informácií zohrávajú dôležitú úlohu vo vedecko-výskumnej činnosti.

SAS poskytuje grafické užívateľské rozhranie s hyperlinkami (point-and-click) pre ne-programátorov alebo pokročilejšie možnosti prostredníctvom vlastného programovacieho jazyka.

Na výpočtovom klastri pozostávajúcom z dvoch 11-procesorových serverov IBM Power 6 beží jadro SASu a na terminálovom serveri klienti a moduly prístupné priamo používateľom.

C) Comsol
V CVTI SR je implementovaný Comsol Multiphysics a Comsol Server.

COMSOL Multiphysics je programovým nástrojom na riešenie inžinierskych úloh pomocou metódy konečných prvkov. Ide o návrhové a riešiteľské prostredie určené na prípravu modelov rôznych fyzikálnych procesov. Softvér je zvlášť užitočný v situáciách, kedy je nutné do modelu zahrnúť viac fyzikálnych procesov - jedná sa potom o komplexné, tzv. multifyzikálne úlohy, ktorými sa dá dosiahnuť výrazne vyššiu vierohodnosť modelovaného systému.

COMSOL Server je určený pre vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť. Slúži k sieťovému zdieľaniu používateľských aplikácií/modelov vytvorených v programe COMSOL Multiphysics pre max. 300 súčasne pracujúcich pracovníkov z akademického a nekomerčného prostredia.

Systémy sú dostupné v režime 24x7.

Oprávnenie používať implementácie vedecko-technických softvérov v DC VaV majú len používatelia z organizačných zložiek Výskumu a vývoja na vysokých školách, výskumných ústavoch a Slovenskej akadémie vied v SR a títo používatelia sú oprávnení tieto služby využívať pre svoju nekomerčnú výskumnú a vývojovú činnosť.

Oznamy CVTI SR