COMSOL Multiphysics a jeho moduly

COMSOL Multiphysics je vývojové prostredie pre tvorbu modelov a fyzikálnych aplikácií, ktoré je možné prevádzkovať na COMSOL Serveri. Používateľ môže do jednej úlohy zahrnúť ľubovoľný počet fyzikálnych javov, ktoré chce brať pri vytváraní svojho modelu do úvahy. K dispozícii má jednotné grafické rozhranie (GUI) a všetky nástroje súvisiace s tvorbou, riešením modelu a spracovaním vypočítaných výsledkov.

Súčasťou programu COMSOL Multiphysics a jeho rozširujúcich nadstavieb sú preddefinované typové úlohy, ktoré uľahčujú užívateľovi prácu pri navrhovaní modelov. Ako príklad týchto úloh je možné uviesť: prúdenie tekutín, prestup tepla, zaťaženie konštrukcií a pod. Program obsahuje potrebné funkcie na vytvorenie a analýzu modelu - počnúc od definovania geometrie, zadania okrajových podmienok, vytvorenie siete, nastavenie riešičov až po vizualizáciu výsledkov. Všetky tieto potrebné nástroje sa nachádzajú v jadre aplikácie COMSOL Multiphysics.

COMSOL Multiphysics v implementácii na CVTI SR je rozšírený o voliteľné nadstavby (moduly), obsahujúce aplikácie z rôznych oblastí fyziky ako pružnosť, pevnosť, prestup tepla, elektromagnetizmus (nízke a vysoké frekvencie), prúdenie tekutín, akustiku, priemyselná chémia a chemické reakcie, elektrochémia a pod. Aplikácie z jednotlivých fyzikálnych oblastí je možné vzájomne prepájať a tým vytvárať a riešiť komplexné multifyzikálne úlohy (Moduly systému COMSOL v CVTI SR).

Paralelné a distribuované výpočty môžu prebiehať na ľubovoľnom počte procesorov (jadier) od 8 do 96 na pripojenom výpočtovom klastri.

Používanie systému COMSOL Multiphysics v online režime

1) Registrácia a objednanie služby
Prvou podmienkou používania COMSOLu je zaregistrovanie sa na portáli a objednanie tejto SW služby na portáli (Moje služby -> Objednávky -> Nová objednávka). Po schválení objednávky dostanete e-mailovú notifikáciu o dostupnosti služby.

Pozn.: Podľa licenčných podmienok môžu náš COMSOL využívať iba používatelia z organizácií: Centrum vedecko-technických informácií, Slovenská akadémia vied, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach a Univerzita Komenského v Bratislave. V prípade záujmu používateľa z inej inštitúcie, budeme požiadavku najprv konzultovať s poskytovateľom licencie.

S kontom do COMSOLu automaticky dostávate aj konto do MATLABu.

Správa o dostupnosti SW služby znamená, že máte vygenerované konto v samotnom COMSOLe a súčasne aj v terminálovom serveri, cez ktorý môžete pristupovať do COMSOL Multiphysics online. Keďže tento SW balík úzko spolupracuje s MATLABom, platí o používaní systému COMSOL Multiphysics v online režime to isté ako o používaní MATLABu online - s jediným rozdielom v poslednom kroku, ktorý vyzerá nasledovne:

--------------------------------------------------
Vytvorte pripojenie (session)
Po úspešnom pripojení sa v okne pripojenia vzdialenej pracovnej plochy objaví plocha (desktop) terminálového servera CIVMSMLTS01, kde sa nachádza aj známe logo COMSOL 5.2.a

Kliknite naň a môžete začať pracovať.
--------------------------------------------------

COMSOL Server pre vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť
Slúži k sieťovému zdieľaniu používateľských aplikácií/modelov vytvorených v programe COMSOL Multiphysics pre max. 300 súčasne pracujúcich pracovníkov z akademického a nekomerčného prostredia.
COMSOL Server môžu využívať používatelia z akejkoľvek univerzity, alebo akademickej inštitúcie. Používateľ pracuje s aplikáciou prostredníctvom internetového prehliadača, alebo cez voľne stiahnuteľnú aplikáciu COMSOL Client.

Používanie COMSOL Servera

Pred používaním COMSOL servera na internete je potrebné akceptovať licenčné podmienky zvnútra terminál-servera; postup:

  • prihláste sa do terminál-servera mklient.cvtisr.sk a spustite v ňom nainštalovaný prehliadač Google Chrome a zadajte adresu http://10.21.99.10:2036; otvorí sa Vám prihlasovacie okno COMSOL Servera, kde zadáte prihlasovacie meno a svoje heslo;

  • následne  sa otvorí obrazovka s licenčnými podmienkami, kde treba kliknúť na [Accept]

  • potom sa už môžete prihlasit s tými istými prihlasovacími. údajmi aj na adresu vystavenú do internetu (https://comsol.cvtisr.sk/)

COMSOL Server (CS) je nástroj, ktorý umožňuje spúšťať aplikácie, vytvorené v programe COMSOL Multiphysics, a to buď vo web-browseri alebo cez aplikáciu COMSOL Client. Používateľské aplikácie na CS umožňujú počítačové simulácie rôznych multifyzikálních dejov bez toho, aby používateľ musel mať znalosti z metódy konečných prvkov. Používateľ iba využíva prednastavené aplikácie, ktoré nájde vo svojej knižnici aplikácií po prihlásení sa na COMSOL Server :

Comsol library

Spustenie aplikácie je veľmi jednoduché a to cez tlačidlo Launch. Po spustení aplikácie sa v prípade použitia browsera používateľovi otvorí nová záložka, kde sa aplikácia načíta. Vzhľad aplikácie môže byť rôzny, záleží na tvorcovi aplikácie. Tiež vstupy a výstupy, s ktorými bude užívateľ pracovať, opäť závisia od autora aplikácie:

Comsol aplikacia

COMSOL server je štandardne prístupný z Internetu. Pri prihlasovaní na CS treba zadať adresu https://comsol.cvtisr.sk/ (v browseri alebo v COMSOL Clientovi). Po tom ako sa zobrazí prihlasovacie okno môže používateľ zadať svoje prihlasovacie údaje a prihlásiť sa na COMSOL Server

Comsol server

Každý používateľ si môže spustiť na COMSOL Serveri súčasne max. 4 aplikácie.

Náš COMSOL server je nainštalovaný na 4 uzloch klastra (Multiple Computers). Pri tejto konfigurácii máme jeden primárny uzol, ktorý prijíma všetky prichádzajúce spojenia a podľa potreby distribuuje prichádzajúce úlohy na sekundárne uzly a tým sa docieli rovnomerné zaťaženie klastra. Sekundárne uzly pri spúšťaní programu COMSOL Server musia byť spustené až po primárnom uzle, keďže pravidelne komunikujú s primárnym uzlom.

Comsol cluster

Pre ďalšie informácie si stiahnite prezentáciu výpočtov na klastri CVTI SR a zdroje producenta COMSOLu:  Video galériuWebináre alebo Dokumentáciu ako je Úvod do COMSOL Multiphysics a iné. Pri problémoch sa obráťte na našu Podporu.